Positiv utvikling i økonomien

ANALYSE: Næringslivet i Innlandet rapporterer om økt aktivitet i første halvår av 2017 og forventer videre vekst i produksjonen de neste tre månedene.

Høy aktivitet i bygg- og anlegg og industri bidro til fallende ledighet gjennom første halvår av 2017, og ledigheten i Innlandet var da lavere enn for Norge som helhet.

Norsk økonomi er inne i en positiv trend, og veksttakten har tiltatt i 2017. Den sesongjusterte fastprisveksten i BNP for fastlands-Norge var på 0,7 prosent i både 1. og 2. kvartal, og Norges Bank anslår to prosents vekst i BNP for fastlands-Norge i år. 

Veksten drives i stor grad av et lavt rentenivå, bedret konkurranseevne og en ekspansiv finanspolitikk. Bedret konkurranseevne skyldes svekket norsk kronekurs mot gjennomsnittet av våre handelspartnere etter oljeprisfallet i 2014, samtidig som vi har hatt en moderat lønnsvekst de siste årene. Selv om konkurranseevnen er bedret, ligger fremdeles det norske kostnadsnivået klart over nivået hos våre viktigste handelspartnere.

Innlandet tar del i nasjonale utviklingstrekk

Den positive utviklingen i norsk økonomi har også kommet innlandsfylkene til gode. Rapporter fra Norges Banks regionale nettverk viser at aktivitetsnivået i Innlandet har tiltatt moderat i 2017. Samlet ventes det en moderat vekst i bedriftene fremover. Det er vanskelig å forutsi hvor store utslag produksjonsveksten vil ha på samlet sysselsetting i 2017. Dette avhenger blant annet av arbeidskraftintensitet og automatiseringsgrad i vekstnæringer. De siste tilgjengelige registerbaserte sysselsettingstallene for regionen, viser marginal nedgang i antall sysselsatte i Hedmark i 2016 (-0,2 prosent) og tilsvarende relative vekst i Oppland og nasjonalt.

Utviklingen i arbeidsmarkedet gjennom 2017 tyder riktig nok på at sysselsettingsutviklingen er i ferd med å ta seg opp i Innlandet. Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) viser for 2. kvartal 2017 sysselsettingsvekst det siste året i Hedmark og Oppland på henholdsvis 4 000 og 1 1000. Samtidig har ledighetstallene gått ned både nasjonalt og i innlandsfylkene i 2017. Vekstdriverne i Innlandet er tiltakende aktivitet i bygg- og anleggsektoren, som igjen gir økt aktivitetsnivå i deler av industrien og tjenesteytende sektor. Reiselivet har også over tid hatt relativt høyt aktivitetsnivå i Innlandet.

Resultater fra Norges Banks regionale nettverk

Norges Bank har et regionalt nettverk av bedrifter for å drive konjunkturovervåking. Det blir gjennomført fire intervjurunder i året og skrevet tilsvarende antall regionale og nasjonale rapporter. Siden våren 2016 har rapportene fra dette nettverket vist økt aktivitetsnivå i norsk økonomi, målt ved produksjonsvolum, og veksttakten har i samme periode vært svakt tiltakende.

For Innlandets del har det vært vekst i økonomien siden høsten 2009, men veksten fra en runde til en annen har aldri vært mer enn moderat. Den siste rapporten fra Norges Banks regionale nettverk tegner et positivt bilde av aktivitetsnivået de siste 3 månedene i Norge og i Innlandet. Dette indikerer økt optimisme i næringslivet det kommende halvåret. Rapporten baserte seg på intervjuer med næringslivsledere i perioden 7.–18. august 2017.

Det ventes tilsvarende veksttakt i Innlandet som nasjonalt det kommende halvåret.

Sentrale vekstdrivere nasjonalt er boligbygging og offentlig etterspørsel rettet mot både bygg- og anleggsvirksomhet. Det ble da også rapportert om markert vekst innen bygg og anlegg. Fra industrien, varehandelen og tjenesteyting ble det meldt om moderat vekst. Eksportbedriftene begrunnet veksten med økt kapasitet, økt produktivitet og økt etterspørsel fra eksportmarkedene. Veksten i hjemmemarkedsindustrien var drevet av økt etterspørsel fra bygg- og anleggsnæringen og fra ikke-oljerelaterte maritime næringer. 

Det kommende halvåret venter eksportrettet industri tiltakende vekst, mens vekstforventningene er litt nedjustert i de øvrige næringene. Vekstforventningene dempes av økt usikkerhet i boligmarkedet. Svakere salgstall de siste månedene for nye boliger bidrar til forventninger om svakere byggeaktivitet fremover. For Innlandets del ble det også rapportert om moderat vekst i augustrunden, men den er litt svakere enn den nasjonale veksten. Det ventes tilsvarende veksttakt i Innlandet som nasjonalt det kommende halvåret.

Ledighetstallene fortsetter å falle i Innlandet

I 2016 holdt antall ledige i prosent av arbeidsstyrken seg nasjonalt stabilt på 3 prosent. I Oppland gikk den marginalt ned fra 2,1 til 2,0 prosent, mens den i Hedmark falt fra 2,6 til 2,2 prosent. Den positive trenden i innlandsfylkene har fortsatt inn i 2017, og det har også nasjonalt vært nedgang i ledighetstallene siden årsskiftet.

Totalt var 3 182 personer registrert som arbeidsledige i Innlandet i september 2017, mot 3 674 ett år tidligere. De 3 182 ledige nå i september fordelte seg med 1 796 i Hedmark og 1 386 i Oppland. Det gir ledighetsrater i de to fylkene på henholdsvis 1,8 og 1,4 prosent. Til sammenligning var ledighetsraten nasjonalt i september 2017 på 2,5 prosent.