En offensiv reiselivsregion

Trysil er med sine nær 7000 innbyggere et av de ledende vintersportsstedene i Nord-Europa med 1,1 millioner gjestedøgn og 800 millioner kroner i privat turistkonsum.

Reiselivet i Trysil bidrar med betydelig aktivitet i Sør-Østerdal. Fallende kronekurs har gitt næringen styrket konkurranseevne, og investeringer i helårstilbud i destinasjonen gir resultat i økende besøk i sommerhalvåret. Etter en nedbremsing som følge av finanskrisen, opplever næringen og regionen vekst.

Reiselivsbedriftene i Trysil har ambisjon om å bli en ledende reiselivs- og hyttedestinasjon i Norge, med en målsetting om å tredoble antall besøkende i sommerhalvåret og styrke lokale ringvirkninger. (1)

Trysil i vekst

I oktober 2017 ble første spadetak tatt i utbyggingen av Scandinavian Mountains Airport. Flyplassutbyggingen vil redusere reisetid for besøkende til destinasjonene i regionen. Utbyggingen er definert som et sentralt virkemiddel for å nå målsettingen om en million kommersielle gjestedøgn i Trysil innen 2020. (2) (3)

Flyplassutbyggingen vil gi vesentlig kortere reisetid til skidestinasjonene i Trysil og Sälen for sentrale kundegrupper vinterstid. Det gir grunnlag for å forvente vekst i antall besøkende i regionen. Trysil og Sør-Østerdal er sammen med Lillehammerregionen og Valdres, sentrale reiselivsregioner i Innlandet med betydelig innslag av utenlandske besøkende om vinteren.

Høy aktivitet i vintersesongen

Reiselivsregioner som Sør-Østerdal har tatt del i en bred vekst i denne aktiviteten. Reiselivsnæringen i Norge har den siste femårsperioden opplevd sterk vekst, og aktiviteten i overnattings- og serveringsvirksomhet nasjonalt ligger om lag 45 prosent over nivåene fra 2010. (4)

Alpinanleggene i Trysil spiller en sentral rolle for destinasjonen, og med en samlet heisomsetning på 228 millioner kroner i vintersesongen 2016/17 var Trysil klart størst blant anlegg i Norge.(5) Heisomsetningen i alpinanlegget i Trysil økte med 10 prosent i vintersesongen 2016/17 sammenlignet med året før.

Trysil var sammen med Hafjell og Oslo Vinterpark de alpinanleggene med høyest omsetningsvekst i perioden. Oversikter over besøkende ved hotellene i Trysil viser at det særlig var vekst blant utenlandske besøkende i vintermånedene som bidro til økt belegg. Blant disse var det veksten blant besøkende fra Sverige som bidro sterkest. Gjennomsnittlige priser for overnatting var stabile i perioden. (6)

Økning i overnattinger ved hotellene i Trysil tyder på at satsingen har gitt resultater.

Mot helårsdestinasjon

Utvikling av helårsvirksomhet har vært en sentral strategi for å utnytte anlegg og styrke lokale ringvirkninger av reiselivet i Sør-Østerdal. Satsinger på sykkeltilbud og konferansemarkedet ble pekt ut som tiltaksområder i felles reiselivsstrategi, og reiselivsbedriftene i regionen har investert i utvikling av anlegg og tilbud den siste femårsperioden.

Overnattinger ved hotellene i Trysil tyder på at satsingen har gitt resultater. Selv om overnattingsstatistikken viser at vintersesongen fortsatt dominerer, har den sterkeste veksten i overnattingsdøgn vært i sommersesongen. Antall overnattinger i månedene fra mai til august har økt fra 13 177 i 2015 til 21 085 i 2017, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årsvekst på 25 prosent.

Store ringvirkninger for lokalt næringsliv

Fortsatt høy utbygging av fritidsboliger bidrar til ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen i regionen. Etter en nedbremsing etter 2007, har byggeaktiviteten vært høy den siste femårsperioden. I 2016 ble det fullført fritidsboliger tilsvarende 12 575 kvadratmeter i Trysil kommune.

Reiselivsnæringen med Trysil i spissen bidrar til betydelig aktivitet i næringslivet i Sør-Østerdal. Sammenlignet med øvrige regioner i Innlandet, er verdiskapingen i bedrifter som kan regnes til reiselivsnæringen høy. Reiselivsnæringen bidrar til å løfte omsetningen i varehandel, bygg- og anlegg og øvrig tjenesteyting.

I den siste femårsperioden har bedriftene i reiseliv og bygg- og anleggsbransjen hatt markert vekst i omsetning i Sør-Østerdal. I faste priser økte omsetningen blant bedriftene i bygg- og anleggsbransjen i regionen med 9 prosent per år i perioden fra 2012 til 2016. Her kan du lese om veksten i Trysil Byggsystem.

Fortsatt høy utbygging av fritidsboliger bidrar til ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen i regionen.

På lengre sikt er det grunn til å forvente at høy utbyggingstakt den siste tiårsperioden vil skape grunnlag for fortsatt vekst i varehandel og personlig tjenesteyting. Økonomiske ringvirkninger vil i hovedsak skapes av etterspørsel som følge av bruk av fritidsboligene. Kartlegginger av lokale økonomiske virkninger av fritidsboliger viser gjennomgående at høyere standard i fritidsboligene hever bruken, især når fritidsboligene er innredet for helårsbruk. Det er derfor grunnlag for å forvente økt bruk – og økt lokalt forbruk – når det oppføres nye fritidsboliger med høyere standard.

Arbeidsmarked og sysselsetting

Sør-Østedalsregionen har som øvrige deler av Hedmark svært lav arbeidsledighet, men har markerte sesongsvingninger med stigende ledighetstall etter avslutning av vintersesongen. Ledighetsraten var ved inngangen i tredje kvartal 2017 2,1 prosent. (8) De årlige sysselsettingsoppgavene viser små endringer i Sør-Østerdal de siste årene. Veksten i sysselsetting er sterkest i Trysil kommune, og reiselivsnæringene hadde markert sysselsettingsvekst fra 2015 til 2016. Samlet antall arbeidsplasser i regionen har vært nær stabilt, med en svak nedgang på 0,7 prosent i samlet sysselsetting fra 2015 til 2016.

Fotnoter/kilder

(1) Reiselivsstrategi for Trysil, side 3. Overordnet målsetting er knyttet til å øke kommersielle gjestedøgn i snøfrie måneder fra april til november. (http://www.trysil.kommune.no/tema/arbeid-og-naering/naering/Documents/Reiselivsstrategi%20for%20Trysil.pdf, hentet 08.08.2017) Oppdatert reiselivsstrategi av november 2014.

(2) https://www.nrk.no/ho/forste-spadetaketpa-milliard-flyplassen-1.13726825.

(3) Skistar investerer rundt 100 millioner kroner: Skal bygge flyplass og kjøpesenter mellom Trysil og Sälen” (http://e24.no/naeringsliv/sverige/skistarinvesterer-rundt-100-millioner-kroner-skalbygge-flyplass-og-kjoepesenter-mellom-trysilog-
salen/23811135 hentet 06.05.2017). Endelig godkjenning av den Svenske Statens finansielle bidrag til prosjektet ble gitt av EU i mai 2017, og selskapet har nå annonsert planer om å ferdigstille flyplassen innen desember 2018. Skistar Norge,som driver alpinanlegget i både Trysil og Sälen, har annonsert at de investerer over 100 millioner SEK i prosjektet som har en samlet kostnadsramme på
1,1 milliarder.

(4) Basert på omsetningsindeks for reiseliv, Statistisk Sentralbyrå.

(5) Statistikk hentet fra Alpinanleggenes Fellesforening «Omsetning for de 14 største» http://www.alpinanleggene.no/s... (hentet 05.07.2017).

(6) Detaljert overnattingsstatistikk her hentet fra Statistikknett.no og er basert på rådata fra Statistisk Sentralbyrås overnattingsstatistikk (hentet 09.10.2017).

(7) For en sammenfating av forskningslitteraturen, se side 22-23 i Ericsson, Birgitta, Skjeggedal, Terje, Arnesen Tor og Kjell Overvaag, Second Homes i Norge, ØF-rapport nr 1/2011.

(8) Beregnet på basis av NAVs kommunevise oppgaver over helt ledige og oppgaver over samlet arbeidsstyrke i regionen.