Langt framme innen digitalisert vareproduksjon

I Gjøvikregionen utvikler forsknings- og industrimiljøene fremtidens prosessteknologi for vareproduksjon. Kompetansemiljøene innen digital vareproduksjon er ledende både nasjonalt og globalt.

I internasjonal industri er det stor oppmerksomhet om utviklingen av prosessteknologi som utnytter digitale teknologier og plattformer for å videreutvikle avanserte industrielle prosesser. I Gjøvikregionen er en rekke bedrifter i ferd med å ta i bruk digitale prosesser i vareproduksjonen. Blant disse finner vi den nyetablerte bedriften Nordic Additive Manufacturing, som utvikler laserbasert produksjonsutstyr.

Industrimiljøene i Gjøvikregionen har over tid investert i utviklingsprosjekter for å ta i bruk digitale løsninger i vareproduksjonen. Industripartnerne innenfor lettmetallklyngen har ambisjoner om å integrere digitale styringssystemer i hele verdikjeden fra smelteverk til ferdig produkt. Gjennom prosjektet Cyber-Physical Plant skal Sintef Raufoss Manufacturing, Sintef Digital og NTNU sammen med industripartnere i Gjøvikregionen integrere digitale modelleringer i fysisk produksjon. Prosjektet skal være en testarena for å ta i bruk avanserte digitale teknologier som maskinlæring i industrielle produksjonsprosesser.(1)

Vareproduksjonsmiljøet i Gjøvikregionen representerer et tyngdepunkt i næringslivets FoU-investeringer i Innlandet.

​Bytes og bauksitt

Utviklingsprosjekter som Cyber-Physical Plant viser hvordan industrimiljøene i Innlandet har kapasitet og kompetanse til å drive avansert teknologiutvikling. Sentrale deler av dette miljøet er lokalisert i Gjøvikregionen. Med etableringen av Manulab ved senter for vareproduksjon ved NTNU i Gjøvik, skal forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen utvikle infrastruktur for norsk industri. Prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråd, skal utvikle virtuelle laboratorier for testing av ny prosessteknologi for industribedrifter i Norge. (2)

Utviklingen er et resultat av langsiktig oppbygging av forsknings- og utviklingskapasitet i forlengelsen av industrimiljøet i regionen. Et uttrykk for styrken i dette utviklingsmiljøet finner vi i Sintef Raufoss Manufacturing, som i løpet av den siste tiårsperioden har gått fra å ha en samlet omsetning på 48 millioner kroner til driftsinntekter på over 127 millioner kroner i 2016.(3)

Spissede kompetansemiljøer i industri og forskningsmiljøer her bidrar til å løfte innovasjonsinvesteringer i Innlandet. Vareproduksjonsmiljøet i Gjøvikregionen representerer et tyngdepunkt i næringslivets FoU-investeringer i Hedmark og Oppland. Industrimiljøene stod for nær 60 prosent av bevilgningene til næringsrettet forskning i Oppland. (4)

Høy aktivitet i industri, bygg- og anlegg bidro til økt sysselsetting i regionen.
3 Sintef 3 D Print 1780

Industri 4.0

Industri 4.0 er et samlebegrep for industrielle produksjonsmetoder som integrerer digitale teknologier og arbeidsmetoder i fysiske produksjonsprosesser. Begrepet hadde sitt utspring i et strategidokument fra tyske myndigheters for teknologiindustrien, men anvendes nå om en rekke ulike maskiner og tankemåter om prosesstyring i industrien.(5)

I norsk sammenheng har industrimiljøene særlig lagt vekt på mulighetene som oppstår ved å bruke sensordata fra produksjonsutstyr som grunnlag for å utvikle automatiserte styringsprosedyrer. Ved å etablere interne kommunikasjonsstandarder, og øke tilgangen på data fra produksjonsutstyret, åpnes det for å ta i bruk avanserte læringsprosedyrer utviklet i IKT-næringen.

Ved å ta i bruk digitale teknologier og analogier for å organisere vareproduksjonen, forventer industrimiljøene å hente ut gevinster ved å oppnå mer effektiv prosesstyring og mer fleksible produksjonssystemer. Hos enkelte gir digitaliseringen grunnlag for stor optimisme for fremtidig produktivitetsvekst i industrien, og Industri 4.0 blir omtalt som en fjerde industriell revolusjon. Det finnes ikke noe samlet kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke konsekvenser nye teknologiske prinsipper vil få. Erfaringer fra tidligere industrielle omveltninger gir grunnlag for å forvente at det vil ta betydelig tid før samtlige gevinster er hentet ut, og vareproduksjonen i Norge er allerede i dag preget av sofistikert prosesstyring og høy produktivitet.

Industriregion i vekst

Norsk industri opplevde et krevende år i 2016, og utfordringene knyttet til et fall i aktiviteten i oljerelatert industri vedvarte i første halvår av 2017. En svakere utvikling enn forventet i eksportmarkedene, og fortsatt aktivitetsfall for utvinningstjenester og oljeraffineri, svekket den samlede omsetningen i industrien.

Industriklyngen i Gjøvikregionen hadde også en noe lavere omsetningsvekst i 2016 enn foregående år. Samlet steg omsetningen blant industribedriftene i regionen med 6,7 prosent fra 2015 til 2016 i løpende priser, mot et fall på 6,8 prosent for industrien i Norge.(6) I den siste femårsperioden har likevel industrien i regionen opplevd sterk omsetningsvekst. I perioden fra 2012 til 2016 har industribedriftene rapportert om en omsetningsvekst som tilsvarer en årlig vekst på sju prosent i faste priser.

Aktivitetsvekst gir lav ledighet 

Høy aktivitet i industri, bygg- og anlegg bidro til økt sysselsetting i regionen. Etter å ha opplevd en moderat sysselsettingsnedgang i perioden fra 2010 til 2014, økte antall ansatte i industrien fra 2015 til 2016. Samlet steg sysselsettingen i industrien med 3,7 prosent fra 2015 til 2016, mot et fall i industrisysselsettingen på nasjonalt nivå på 4,8 prosent. Industrien sysselsatte i 2016 5345 personer, eller 16,2 prosent av samlet sysselsetting i regionen.

Positiv utvikling i næringslivet bidro til at Gjøvikregionen, som øvrige deler av Oppland, opplevde fallende arbeidsledighet i første halvår av 2017. For Opplands del, var det var særlig reduksjon i antall ledige i bygg- og anlegg, industri og reiseliv som bidro til redusert ledighet. I perioden fra mars til august falt ledighetsraten fra 2,2 til 1,6 prosent i Gjøvikregionen.

For Gjøvikregionen som helhet var det små endringer i samlet sysselsetting på årsbasis.Samlet steg antall sysselsatte i regionen med 0,4 prosent, noe som var på nivå med øvrige regioner i Innlandet og Norge for øvrig. Sysselsettingsmønstrene påvirkes av både langsiktige trender og konjunktursituasjonen.

For den samlede sysselsettingen i Gjøvikregionen er det særlig et fortsatt fall i sysselsettingen i landbruket som dempet  sysselsettingsveksten, mens sterk vekst i industri, bygg- og anlegg bidro til økt sysselsetting.

Fotnoter

(1) Presentasjon av prosjektet Cyber-Physical Plant hente fra Sintef Raufoss Manufacturings hjemmeside.

(2) Lanseringen er omtalt i Oppland Arbeiderblad i 4.07.2017 «– Noe av det viktigste som har skjedd i NTNU Gjøviks historie». Intervju med Professor Kristian Martinsen, NTNU i Gjøvik.

(3) Offisielle regnskapsoppgaver hentet fra Brønnøysundregistrene.

(4) Indikatorrapporten 2017, fylkesvise oversikter. Beregningene viser til resultater fra 2015. 

(5) Norsk industri, Konjunkturrapport 2017, side 11–13.

(6) Løpende priser. Estimat på basis av tilgjengelige regnskapsoppgaver. Det er knyttet en viss usikkerhet til beregningene av omsetning i industrien, da sentrale foretak er eid av utenlandske miljøer og rapporterer sin aktivitet som del av større geografiske enheter. Det er her tatt utgangspunkt i industribedrifter som har avdeling i regionen, og kun rapportert bruttooppgaver for foretakene. Tallgrunnlaget favner en stor del av industriklyngen, og er her justert for prisutvikling i perioden fra 2012 til 2016.