Digital vekst i fjellregionen

Nord-Østerdalsregionen har mange vellykkede små og mellomstore IKT-bedrifter. I SMB-segmentet har regionen om lag like høy omsetning i IKT-næringen som i regionene rundt Mjøsa.

Gjennom 2000-tallet har det vokst fram en bred klynge av IKT-bedrifter lokalisert i Nord-Østerdal. Samlet omsatte disse IKT-bedriftene for i overkant av 271 millioner kroner, noe som utgjorde en tredjedel av samlet privat tjenesteyting i regionen og om lag 5,6 prosent av samlet omsetning i næringslivet.

Økt etterspørsel etter skybaserte løsninger har skapt grunnlag for markert vekst for IKT-leverandører i rurale områder som i Nord-Østerdal. Allerede i 2014 fant kartlegginger at små- og mellomstore bedrifter i Norge så store fordeler ved bruk av nettsky-baserte løsninger, og bruken av slike løsninger har økt raskt. I 2017 rapporterte at de kjøper nettskytjenester, mot 29 prosent i 2014. Trenden går i retning av å flytte mer sentrale deler av bedriftenes driftssystemer over til skybaserte løsninger.

Det er grunn til å forvente ytterligere vekst i IT-miljøene i Nord-Østerdal

Skybaserte løsninger gir grunnlag for vekst

Gjennom satsing på skybaserte tjenester har bedriftene i Nord-Østerdal skapt grunnlag for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Det fremste eksempelet på en slik satsing er bedriften Duett (tidligere Daldata) med hovedkontor på Tynset og  lokalavdelinger i Hedmark og øvrige deler av landet. Bedriften har de siste årene utviklet skybaserte økonomisystemer som gir kundene adgang til forretningskritiske driftssystemer over nettbaserte plattformer.

Gjennom satsingen på det skybaserte regnskapsprogrammet Duett har bedriften oppnådd en markedsandel på om lag 25 prosent blant regnskapsførere i Norge. Skybaserte strategier ligger også til grunn for satsingene blant en rekke andre IT-bedrifter i regionen. Regionen har også spesialiserte IT-miljøer innenfor grafiske ingeniørtjenester som omsetter programvare og tjenester til hele landet, og flere av bedriftene i regionen har utviklet systemløsninger for reiselivsnæringen. Selskaper som FindMy og VisBook har de siste fem årene hatt svært høy omsetningsvekst og er eksempler på vellykkede, it-baserte forretningsstrategier i regionen.

Skybaserte strategier ligger også til grunn for satsingene blant en rekke andre IT-bedrifter i regionen.

Oppsving i industrien

Det er grunn til å forvente ytterligere vekst i IT-miljøene i Nord-Østerdal. Ved ferdigstilling av nytt bygg for Norsk Helsearkiv på Tynset våren 2019 vil regionen tilføres et stort IKT-miljø. Avdelingen på Tynset vil ha nasjonalt ansvar for digitalisering og bevaring av helsejournaler, og miljøet som skal etableres vil representere et tyngdepunkt for digitalisering av arkiver nasjonalt. (1)

Industribedriftene i Nord-Østerdal har de siste årene opplevd markert omsetningsvekst. Positiv omsetningsutvikling i etablerte bedrifter som Alvdal Skurlag og OS ID bidrar til en samlet omsetningsvekst i regionen. På årsbasis økte sysselsettingen i industrien med om lag 117 ansatte, noe som representerte en markert økning på 11,9 prosent fra 2015 til 2016.

I det samlede næringslivet viser regnskapsoppgaver en moderat vekst den siste femårsperioden. Utviklingen er på nivå med øvrige regioner i Innlandet, ved siden av Innlandet. Ved siden av industri er det særlig bygg- og anlegg og privat tjenesteyting  som har omsetningsvekst.

I september 2017 hadde Nord-Østerdal som helhet en ledighet på 0,9 prosent, noe som er lavest i Innlandet.

Ledighet og sysselsetting

Nord-Østerdal har som øvrige regioner i Hedmark svært lav ledighet, og andelen av arbeidsstyrken som var registrert som helt ledige fortsatte å falle gjennom 2017. I september 2017 hadde Nord-Østerdal som helhet en ledighet på 0,9 prosent, noe som er lavest i Innlandet.

På årsbasis var det små endringer i sysselsettingen i regionen. Samlet falt den registrerte sysselsettingen med 0,6 prosent på årsbasis fra 2015 til 2016. Foruten vekst i sysselsettingen blant industribedriftene, følger Nord-Østerdal nasjonale utviklingstrekk med en moderat nedgang i sysselsettingen i Landbruk. Reiselivsnæringene rapporterte om en vekst i sysselsettingen på 14 prosent, noe som tilsvarte 24 nye arbeidsplasser.

Vekst i sysselsatte med høyere utdanning

Gjennom sterk utvikling i IKT-sektoren, øvrig privat tjenesteyting og industri, har Nord-Østerdal lykkes med å videreutvikle et kompetanseintensivt næringsliv på 2000-tallet. Med betydelig sysselsetting i helsesektoren har regionen et bredt spekter av kompetansearbeidsplasser. 

Økende krav til kompetanse i arbeidslivet vil få stor betydning for fremtidig regionutvikling. Sysselsettingsutviklingen de siste ti årene gir grunnlag for optimisme på vegne av Nord-Østerdal. Regionen har opplevd markert vekst i antall sysselsatte med universitets- og høyskoleutdanning den siste tiårsperioden.

Fotnoter

(1) Byggestart ble annonsert av arkivverket i august 2017