Industriregion mot strømmen

Kongsvingerregionen har en mangfoldig fastlandsindustri med bedrifter med en bred markedsorientering og variert teknologiorientering.

Samlet rapporterer næringslivet i regionen om moderat vekst og god lønnsomhet. Styrket konkurranseevne og etterspørsel fra Oslo-regionen gir grunnlag for høy aktivitet blant enkeltbedrifter.

Industrien i Kongsvingerregionen gir viktige bidrag til verdiskapingen i regionen. I perioden fra 2012 til 2016 har industribedriftene hatt en økt omsetning på en milliard norske kroner. Samlet var om lag 10,5 prosent av alle ansatte i regionen sysselsatt i industrien, og industribedriftene rapporterte om en samlet omsetning på 6,6 milliarder.

Industri i positiv utvikling

Industrien i regionen hadde en klart mer positiv trend enn norsk industri for øvrig. Fravær av oljerelatert industri, samt positiv utvikling blant både hjemmemarkeds- og eksportbedriftene, er viktige forklaringer på den oppløftende utviklingen.

Konjunktursituasjonen for norsk industri var i 2016 markert svakere enn forventet, og som helhet falt omsetningen med 6,8 prosent i løpet av året. Til sammenligning økte omsetningen blant industribedriftene i Kongsvingerregionen med 9 prosent i løpende priser. Det var særlig fall for oljerelatert industri og svake konjunkturer nasjonalt og internasjonalt som bidro til redusert aktivitet, mens ekspansiv finans og pengepolitikk bidro til økt aktivitet.

Industribedriftene i Kongsvingerregionen påvirkes på ulikt vis av konjunkturimpulsene som preger norsk og europeisk industri. Mens næringsmiddelbedrifter og byggevareindustri i hovedsak påvirkes av aktivitetsnivået i Norge, påvirkes eksportbedriftene av markedsutviklingen i spesialiserte markeder internasjonalt.

Bildeler, aluminium og potetgull


Kongsvingerregionen har en mangfoldig fastlandsindustri. Samlet er det registrert om lag 90 industriforetak i regionen med en samlet omsetning på over 6 milliarder kroner. Industribedriftene finnes i en rekke markedsområder og teknologisegmenter. 

Innenfor industrien finnes det et bredt sjikt av foretak i ulike størrelser. I årene etter 2012 er det særlig de helt største industribedriftene som bidrar til veksten. I perioden fra 2012 til 2016 har de største industriforetakene i regionen hatt en årlig omsetningsvekst på 9,6 prosent. Tilveksten utgjør over 80 prosent av den samlede omsetningsveksten.

En rekke nyetableringer blant industribedriftene tyder også på sterk ettervekst innenfor industri i regionen.

En rekke nyetableringer blant industribedriftene tyder også på sterk ettervekst innenfor industrien. Glåmdalen har i alt 53 mikroforetak innenfor industrien, som samlet omsatte for nær 300 millioner kroner i 2016. Denne gruppen av foretak har vokst svært sterkt de siste årene, med en samlet omsetningsvekst på 9,3 prosent årlig.

Eksportbedrifter i vekst

Regionen har stort innslag av eksportbedrifter, og for bedrifter som Sapa, Schutz Nordic, Forestia og Mapei skjer en stor andel av omsetningen i utenlandske markeder. Samlet viser betydelige investeringer blant bedriftene en optimisme på vegne av industrien i Kongsvingerregionen.

Sentrale industribedrifter har videreført kompetanse i produksjon av plastkomponenter fra Siva-miljøet. Blant disse har bedriften Blowtech utviklet produkter for bilindustri, Forsvaret og forbruksartikler. Bedriften, som har produksjon i Kongsvinger og i Sverige, hadde en samlet omsetningsvekst på 60 prosent fra 2012 til 2016. Blowtech forventer videre vekst i 2017, og vant nylig flere større ordre i europeisk bilindustri.(1) Bedriften Schutz Nordic, med hovedkontor på Kongsvinger, er Nordens største produsent av industriemballasje og har de siste fem årene hatt sterk vekst i omsetningen.

Næringslivet i Kongsvingerregionen tar del i en bred vekstprosess blant bedriftene i Innlandet.

Et næringsliv i omstilling

I den siste femårsperioden rapporterer næringslivet i Kongsvingerregionen som helhet om moderat vekst, med store variasjoner mellom enkeltnæringene. Bygg- og anleggsnæringen rapporterer om sterk vekst i omsetning i perioden, og har de siste tre årene hatt en årlig veksttakt på 18,4 prosent. 

Kongsvingerregionen har et bredt innslag av ulike tjenestenæringer, men har i den siste femårsperioden hatt en nedgang i registrert omsetning innenfor privat tjenesteyting. Vi ser derfor en avmatning av omsetningsveksten etter 2014. En viktig forklaring på de siste års nedgang innenfor tjenesteytingen, er endret registrering av omsetningen innad i Hedmark blant sentrale, tjenesteytende foretak.

Lav ledighet, stabil sysselsetting

Kongsvingerregionen har som øvrige deler av Hedmark svært lav arbeidsledighet. Antall helt ledige i regionen falt i perioden fra januar 2017 til juli 2017. Ledigheten har vært stabil i tredje kvartal. Ledighetsraten var ved inngangen til tredje kvartal 2017 2,3 prosent.

Sysselsettingen i Kongsvingerregionen har vært stabil de siste årene. I perioden fra 2010 til 2014 falt samlet sysselsetting med 0,56 prosent årlig, mens det fra 2015 til 2016 var en nedgang på 0,3 prosent. Sysselsettingsutviklingen følger langt på vei nasjonale utviklingstrender, med en svakere utvikling i antall arbeidsplasser i landbruk, bygg- og anlegg, enn for landet som helhet.
Samlet bidro redusert sysselsetting i disse næringene med en reduksjon på 172 arbeidsplasser. Det vil si en reduksjon på 4,7 prosent i landbruket og 6,6 prosent for bygg- og anleggsnæringene. 

Sysselsettingsvekst i industri, reiseliv og offentlig sektor kompenserte delvis for sysselsettingsfallet.

Fotnoter

(1) Foredrag ved Peter Didriksson ved Norges Banks Næringslivsseminar september 2017, Hamar.

Note: Foretaksinndelingen er hentet fra EUs retningslinjer for små og mellomstore foretak, og er her inndelt etter omsetning. I gruppen storforetak finner vi bedrifter med en samlet omsetning siste år over 465 millioner kroner siste år (> 50 millioner euro), mens mellomstore foretak har en omsetning mellom 93 og 464 millioner kroner (10-49 millioner euro), småforetak er her definert som foretak med mellom 18 og 92 millioner kroner (2-10 millioner euro), og mikroforetak er foretak med omsetning lavere enn 17,7 millioner kroner (> 2 millioner euro).

Dsc1525 Feral Provebilder