Fra bondehovedstad til spillby

I Hamarregionen finnes mange mindre IT-bedrifter som utvikler løsninger som tar i bruk verdensledende teknologi. Etablering av et utviklingssenter for virtualisering gir utviklingsmiljøene ny tyngde.

Etableringen av et utviklingssenter for virtualisering og utvidet virkelighet (VR og AR) i Hamar og Elverum, gir forsterket tyngde for sentrale IT-baserte utviklingsmiljøer i Innlandet. Lokale bedrifter, Høgskolen i Innlandet og teknologiselskapet EON Reality skal i felleskap etablere et globalt ekspertsenter for virtualiseringsløsninger i Hamar og Elverum. Partnerne har lansert ambisjoner om å utvikle over 200 arbeidsplasser i regionen de neste årene (1).

Etableringen av utviklingssenteret for virtualiseringsløsninger er en indikasjon på at Innlandets teknologimiljøer er attraktive partnere for ledende utviklingsmiljøer internasjonalt. Grunnlaget for denne utviklingen finner vi i en langsiktig utviklingsstrategi i regionen og gjennom etableringen av attraktive teknologibedrifter. Selskaper som Making View i Hamar og foretakene innenfor Hamar Game Collective er eksempler på foretak med teknologiintensive forretningsstrategier, som kan få potensielt stor betydning for næringsutviklingen (2).

Innenfor VR- og AR-teknologi har investeringsmiljøene globalt bidratt til å finansiere et høyt antall oppstartsbedrifter de siste årene, og globale storbedrifter har valgt å etablere egne utviklingsmiljø for teknologien (3). Etter hvert som VR/AR-løsningene får bredere anvendelse i næringslivet, vil trolig en større andel av IKT-investeringene rettes mot dette teknologiområdet. Investeringer i IKT-relaterte FoU-prosjekter har over tid utgjort en stor andel av samlede FoU-investeringer i norsk næringsliv (4).

IKT-næring i vekst

På VR- feltet har svært rask utvikling i prosesseringskapasitet for grafisk maskinvare gitt grunnlag for å forvente at bruken av virtualiseringsløsninger vil øke i det neste tiåret. Det samlede antallet brukere av VR-løsninger globalt har vokst fra om lag 0,2 millioner i 2014 til 90 millioner i 2017, og er forventet å øke ytterligere til 171 millioner i 2018 (5).

Etterspørsel etter nye produkter og tjenester bidrar til å gi IKT-næringen i Innlandet høy veksttakt. IKT-bedriftene i Hamarregionen hadde i 2016 en samlet omsetning på nær 1 milliard kroner og bestod av nær 50 små og store foretak. Teknologiintensive forretningsmodeller åpner for at IT-bedriftene i Hamarregionen kan henvende seg til globale utviklingsmiljøer.

Bedriften Escio, som er lokalisert i Hamar og Gjøvik, vant nylig et større oppdrag som teknologileverandør for den Europeiske Romfartsorganisasjonen. Som del av et felleseuropeisk utviklingsmiljø, skal bedriften med base i Innlandet levere infrastruktur for lagring av forskningsdata. Et selskap som Vixel, lokalisert på Gjøvik, har rekruttert utviklere fra høgskolemiljøene i regionen og utvikler VR- og AR-løsninger for bruk i produksjonsprosesser.

Bred vekst i næringslivet

Næringslivet i Hamarregionen er i vekst. Bedriftene her bidrar til økt aktivitet i Innlandets næringsliv. Sterk utvikling i eiendomsbransjen bidrar til økt omsetning, og har ringvirkninger for bygg- og anleggsbransjen i regionen for øvrig. Solide resultater i sentrale industriforetak innenfor industri, bygg- og anlegg bidrar også til vekst i regionen. Ringsaker Almenning rapporterer om sterk vekst den siste treårsperioden.

Hamarregionen har en særegen næringsstruktur i Innlandet med hovedkontorfunksjoner for en rekke nasjonale tjenesteselskaper. Lokaliseringen av hovedkontor for Norsk Tipping, Eidsiva Energi, Eika Forsikring og SpareBank 1 Østlandet bidrar til å heve den rapporterte omsetningen i privat tjenesteyting, mens regionen også er hjemregionen for en rekke større foretak i industri og bygg- og anlegg.

I den siste femårsperioden er det særlig foretakene innenfor privat tjenesteyting som rapporterer om høyest omsetningsvekst, og foretakene i denne næringsgruppen hadde en årlig omsetningsvekst på ni prosent i faste priser i perioden. Reiselivsbedriftene i regionen har i samme periode rapportert om høy omsetningsvekst, men utgjør en relativt beskjeden andel av den samlede aktiviteten i regionen.

Lav ledighet, stabil sysselsetting

Hamarregionen opplevde som øvrige regioner i Innlandet fallende ledighet i første halvår 2017. Regionen hadde da en samlet ledighet på 1,7 prosent. På årsbasis var det moderate endringer i sysselsettingen. Samlet falt sysselsettingen med 0,13 prosent fra 2015 til 2016, mot et fall på 0,2 prosent for Hedmark og en vekst på 0,2 prosent nasjonalt. Fortsatt fall i sysselsetting i landbruk bidrar til å dempe sysselsettingsveksten, mens sysselsettingen i bygg- og anlegg og reiselivsnæringene økte.

Fotnoter

(1) Intervju med Mikael Jacobson i Teknisk ukeblad «Virtual reality-utdanning skal gi 100 arbeidsplasser » (https://www.tu.no/artikler/vr-... ,hentet 08.09.2017)

(2) Manel González-Piñero, Redifining the value chain of the video game industry 2017, side 38 (Kunnskapsverket: 2016). Med teknologiintensiveforretningsmodeller viser vi her til foretak hvor en høy andel av foretakenes investeringer er knyttet til å utvikle nye teknologiske løsninger. Begrepet knyttes ofte til inndeling av næringsgrupper i ulik grad av teknologi-intensitet, se Hatzichronoglou, T. (1997), «Revision of the High-Technology Sector and Product Classification»,OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 1997/02.

(3) Konsulentselskapene Gartner og Deloitte rapporterer om høy investeringsaktivitet i teknologiområdet, for eksempel i https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/technology/deloittenl-technology-tech-trends-2016.pdf at 262.

(4) Samlet utgjorde investeringer i teknologiområdet IKT 46,9 av næringslivets samlede driftskostnader til FoU i 2015. Basert på indikatorrapport 2017, datatabell A6.07a Driftskostnader til FoU i næringslivet i 2015 etter detaljert næring. 

(5) Beregninger på basis av rapporterte salg av enheter med grunnleggende kapasitet for fremvisning av VR-løsninger publisert av Statista. Svært rask teknologiutvikling gjør det krevende å forutsi utviklingen i det samlede markedet, se Laurits R. Christensen, Wes Marcik Greg Rafert og Carletta Wong,«The Global Economic Impacts Associated with Virtual and Augmented Reality» Analysis Group, Inc.