Kledde kontoret med solceller

Utvikling og bruk av fornybar energi er det minst vanlige miljøtiltaket blant bedrifter på Østlandet, viser en fersk miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandet. Utleiesenteret i Nannestad har gått motstrøms med solcellepanel og flisfyringsanlegg.

Selskap: Utleiesenteret
Kommune: Nannestad
Navn: Alfred Bakken
Stilling: Avdelingsleder
Virksomhet: Utleie av maskiner og utstyr til bygg og anlegg

- Våre miljøtiltak er viktig først fremst for vårt eget miljø. Miljø er en del Utleiesenterets profil, som gir oss tilgang til et bredere marked i årene fremover, sier avdelingsleder Alfred Bakken.

Halvparten av selskapene i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen i Oslo, Akershus og Innlandet vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig. Det er lavest av seks næringsgrupper, men bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen ligger over gjennomsnittet for viktige gjennomførte miljøtiltak.

Miljø gir bredere marked

a801195-Monica_Hoff_Mathisen_kort.jpg?mtime=20181022122822#asset:2470:singleImageSmall

Det er Kantar TNS og Østlandsforskning som har utført den ferske miljøundersøkelsen for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer. 587 bedrifter i Oslo, Akershus og Innlandet har blitt intervjuet.

- Undersøkelsen viser totalt sett en sterk miljøsatsing i bedriftene. Resultatene viser at næringslivet i regionen er omstillingsdyktig og tar miljø- og klimaspørsmål på alvor. Det er gledelig at mange bedrifter er framtidsretta og godt i gang med å utarbeide strategier, tiltak og innovasjon på dette viktige området, sier Monica Hoff Mathisen (bildet til høyre), regiondirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Flere foretak i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen har gjort miljøtiltak ved utvikling og bruk av fornybar energi enn i næringslivet for øvrig. Men fornybar energi er det minst vanlige blant sju kategorier også i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Investerte 10 millioner i solenergi og biobrensel

Utleiesenteret driver utleie av over 900 lifter, 200 anleggsmaskiner og en mengde annet utstyr til bygg- og anleggsbransjen. Selskapets nye kombinasjonsbygg i Gardermoen Vest Næringspark kostet 70 millioner kroner, hvorav 10 millioner utgjorde investeringer i solenergi og biobrenselanlegg. Utleiesenteret samarbeider med deleide Norsk Bio om å tilby fossilfri oppvarming av byggeplasser ved hjelp av norske trepellets.

Selv om Utleiesenteret allerede har gått mot strømmen for miljøtiltak, lover selskapet flere nye og miljøvennlige løsninger i årene framover.

- Vi følger utviklingen som skjer i samfunnet og tilpasser oss deretter. Vi vil stadig vurdere nye og effektive løsninger for utnyttelse av miljøvennlige alternativer, sier Alfred Bakken.

3634 7 8870 Web

Om miljøundersøkelsen gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer

  • Undersøkelsen kartlegger miljø- og klimaarbeidet i et representativt utvalg bedrifter på Østlandet.
  • Det ble gjennomført intervjuer av Kantar TNS i perioden mai til august 2018.
  • Det kom inn svar fra 587 bedrifter i fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.
  • Østlandsforskning har utviklet spørsmålene i undersøkelsen og analysert resultatene. Les mer her:

- Kundene driver miljøsatsing i næringslivet
- Klimainnovasjon i hver tredje bedrift

Ullensaker har høyest klimautslipp

Ullensaker har høyest klimagassutslipp per innbygger blant kommunene på Øvre Romerike, mens Gjerdrum har lavest. Ullensakers høye klimautslipp skyldes i all hovedsak flyplassen på Gardermoen. Kategorien luftfart inkluderer klimagassutslipp fra avgangs- og ankomstfasen for fly og helikoptre som lander eller tar av fra flyplasser i respektive kommuner. Gardermoen er et eksempel på at store deler av de lokale klimagassutslippene ikke kan relateres til lokalbefolkningens eget forbruksmønster. Klimagassutslippene i Akershus er nærmere beskrevet i rapporten Tall og fakta om miljø og samferdsel fra Akershus fylkeskommune.

I diagrammet nedenfor framkommer de lokale utslippene som alle må bidra til å kutte for å realisere det internasjonale togradersmålet for å unngå irreversible og farlige klimaendringer. Målet er definert som global gjennomsnittstemperatur over pre-industriell temperatur, det vil si global temperatur ved midten av 1800-tallet. Togradersmålet skal nås med god margin ifølge Parisavtalen, som forplikter Norge til kraftige kutt i klimautslipp.

Hva er inkludert i klimagasstatistikken for kommuner?

De kommunefordelte utslippstallene som er beregnet i denne klimagasstatistikken omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens grenser.

Eksempelvis vil utslipp fra avfallsbehandling eller renseanlegg tilfalle kommunene der anleggene er lokalisert, ikke til befolkningen eller bedriftene som genererer avfallet eller avløpsvannet.

CO2-ekvivalenter brukes som måleenhet for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren.

Statistikken er basert på en omfattende metode med usikkerhetsmomenter som er detaljert beskrevet i et metodedokument. Miljødirektoratet utarbeider statistikken i samarbeid med KS og SSB.

Statistikken er brutt ned på ni sektorer hvorav:

1. Annen mobil forbrenning omfatter klimagassutslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper i blant annet jordbruk, skogbruk, forsvar, bygg og anlegg. Utslipp fra traktorer og anleggsmaskiner er de største utslippskildene.

2. Industri, olje og gass omfatter klimagassutslipp fra olje- og gassutvinning, industri og bergverk.

3. Veitrafikk gir generelt høyt klimagassutslipp i kommuner med store gjennomfartsårer. Siden trafikktellinger ikke skiller på drivstofftype, er det ikke korrigert for elbiler.

4. Avfall og avløp beskriver utslipp av klimagassen metangass fra deponier, utslipp fra biologisk behandling av avfall, samt utslipp fra avløp og avløpsrensing.

5. Jordbruk er summen av klimagassutslipp fra de tre utslippskildene: 1. fordøyelsesprosesser hos husdyr. 2. gjødselhåndtering. 3. jordbruksarealer. Utslippene er knyttet til biologiske prosesser i husdyrene, gjødsla og dyrkingsjorda som fører til dannelse av klimagassene metan og lystgass.

6. Luftfart inkluderer klimagassutslipp fra avgangs- og ankomstfasen for fly og helikoptre som lander eller tar av fra flyplasser i respektive kommuner.

7. Energiforsyning omfatter klimagassutslipp fra avfallsforbrenning, fjernvarme unntatt avfallsforbrenning, og elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning. Utslippene forårsakes i hovedsak av forbrenning av avfall og ulike petroleumsprodukter.

8. Oppvarming omfatter klimagassutslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger. Utslippene forårsakes i hovedsak av forbrenning av ulike petroleumsprodukter.

9. Sjøfart omfatter klimagassutslippene fra all sjøfart i kommunen inkludert utslipp fra både innenriks, utenriks og gjennomfartstrafikk.