Kundene driver miljøsatsing i næringslivet

Hele seks av ti bedrifter på Østlandet oppgir at miljø- og klimaarbeid er strategisk viktig. 94 prosent av bedriftene har gjennomført ett eller flere miljøtiltak de siste tre årene. Krav fra kunder, kombinert med bedriftenes vurdering av eget samfunnsansvar, motiverer til miljøarbeidet.

Næringslivslederne oppgir i stor grad at miljø- og klimaspørsmål står sentralt for bedriftene. En svært høy andel av foretakene, 59 prosent, oppgir at miljø- og klimaarbeid er svært strategisk viktig eller strategisk viktig. Det er små fylkesvise forskjeller i næringslivets syn på miljøspørsmål. Både i sentrale strøk og i distriktene oppgir en høy andel av foretakene at miljøspørsmålene er strategisk viktig. Halvparten av foretakene forventer også økte dokumentasjonskrav til klima- og miljøegenskaper ved produkter og tjenester.

I miljøundersøkelsen ble bedriftslederne også bedt om å begrunne hvorfor de prioriterer miljøtiltak høyt i eget foretak. Nær samtlige av bedriftslederne som oppga at miljøarbeidet var svært viktig, svarte at bedriftenes samfunnsansvar gjorde det nødvendig med miljøtiltak. En bedriftsleder oppga at næringslivet også må bidra for å møte forpliktelsene i Parisavtalen og la til at alle må gjøre sitt om ikke jorda skal gå under. Andre bedriftsledere pekte på de kommersielle gevinstene og svarte at et godt miljøomdømme vil virke verdidrivende for selskapet på lang sikt.

Kundene styrer

Miljøundersøkelsen kartlegger hvilke interessenter som påvirker bedriftens miljøengasjement. Kundene og markedet oppgis som viktigste pådrivere for miljøengasjementet. I undersøkelsen ble bedriftene bedt om å oppgi viktigste interessent som påvirket prioriteringen av miljø- og klimatiltak.

Blant bedriftene som oppgir at miljø- og klimaarbeidet har stor betydning for bedriftens strategier, oppgir flest at kundene er viktigste pådriver for et slikt engasjement. Funnet bekrefter at bedriftsledernes holdninger og krav i markedet er sentrale drivere for miljøengasjement i bedriftene. Svært få oppgir at innflytelse fra frivillige organisasjoner og bransjeorganisasjoner har betydning.

Samtidig påvirkes bedriftenes evne til å implementere miljøtiltak av flere forhold enn markedskrav. Miljøundersøkelsen har kartlagt forhold som påvirker næringslivets kapasitet til å integrere miljøhensyn i virksomheten, samt evne til å føre frem miljørettet innovasjon.

Miljøtiltak og investeringer

Miljøundersøkelsen kartlegger om foretakene følger opp holdninger med handling i form av miljøtiltak. Undersøkelsen innhentet informasjon om bedriftene hadde gjennomført miljøtiltak den siste treårsperioden innenfor syv spesifiserte områder for energiforbruk, utslippshåndtering, bruk av transport-tjenester og klimagassutslipp. I tillegg ble bedriftene gitt anledning til å spesifisere andre miljøtiltak gjennomført i perioden.

Bedre avfallshåndtering er det miljøtiltaket som flest bedrifter (78 prosent) har gjennomført. Trolig skyldes den høye gjennomføringen av tiltaket at det i liten grad utløser behov for investeringer. 27 prosent av bedriftene oppgir at tiltaket for bedret avfallshåndtering har krevd investeringer. Utvikling og bruk av fornybar energi er gjennomført av 21 prosent av foretakene.

Undersøkelsen gir grunnlag for å vurdere bedriftenes aktivitet på miljø- og klimaområdet, ikke hvorvidt tiltakene har hatt vesentlig effekt på bedriftens miljøavtrykk. Det er likevel verdt å merke seg at et klart flertall av bedriftene har gjennomført miljøtiltak. Over halvparten av bedriftene har gjennomført fire eller flere miljøtiltak i perioden. Kun 8 prosent av bedriftene oppgir ikke å ha gjennomført noe miljøtiltak.

Aktiviteten for å innføre miljøtiltak kan karakteriseres som høy blant bedriftene, og en stor andel av tiltakene har utløst behov for investeringer. Om vi tolker disse resultatene som et uttrykk for hvor omfattende tiltakene har vært, er det slående at kun 6 prosent av bedriftene oppgir at ingen av miljøtiltakene har utløst behov for investeringer, mens hovedtyngden av bedriftene har gjennomført ett eller flere tiltak som har krevd investeringer (94 prosent).

Strategisk forankring

Næringslivet på Østlandet ser samlet sett ut til å prioritere miljø –og klimaarbeid høyt i virksomheten, og bedriftene har gjennomført tiltak innenfor sentrale områder for å redusere sine miljøavtrykk.

På lengre sikt vil næringslivets evne til å prioritere bærekraftige forretningsstrategier innenfor virksomhetens samlede strategiarbeid trolig ha betydning for om miljøtiltakene blir effektive. I miljøundersøkelsen kartlegges det om bedriftene har etablerte interne rapporteringsrutiner og strategiske målsettinger knyttet til miljø.

38 prosent oppgir at målformuleringer om bærekraftig forretningsdrift er innarbeidet i bedriftens strategiplaner. Samtidig har 38 prosent av bedriftene interne rapporteringsrutiner knyttet til klima- og miljøaspekt ved virksomheten. Svarene i undersøkelsen tyder på at dette er et område i sterkt fokus, og ytterligere 13 prosent av bedriftene oppga at de var i ferd med å innarbeide klima- og miljømålsettinger i gjeldende strategiplan.

Kartleggingen fanger i stor grad opp ulike forutsetninger for å drive systematisk strategiarbeid blant bedriftene. Det er en klar sammenheng mellom størrelsen på bedriften, og andelen som har innført strategiplaner knyttet til klima- og miljøaspektet ved virksomheten. Blant de større bedriftene med flere enn 100 ansatte har 81 prosent av foretakene innført rapporteringsrutiner knyttet til miljø. Blant de minste bedriftene har 28 prosent av foretakene innført tilsvarende rutiner.

Miljøsinker og miljøhelter

Undersøkelsen gir grunnlag for en blandet konklusjon: En stor andel av bedriftslederne gir uttrykk for å slutte opp en målsetting om mer bærekraftig forretningsdrift, og et klart flertall av bedriftene har gjennomført miljøtiltak den siste treårsperioden. Samtidig tyder undersøkelsen på at en del særlig mindre foretak i liten grad har innarbeidet miljømålsettinger. Bedrifter som i liten grad opplever krav fra kunder har lav gjennomføring av miljøtiltak.

Undersøkelsen gir i liten grad grunnlag for å slutte om miljøtiltakene er effektive i å redusere næringslivets miljøavtrykk, men gir grunnlag for en viss optimisme: Et klart flertall av bedriftene vurderer miljø- og klimaspørsmål som del av bedriftens ansvar, og det er rimelig å anta at tiltakene som gjennomføres har positive gevinster. Samtidig er det stort sprik mellom de mest offensive miljøbedriftene og bedriftene som i liten grad prioriterer miljøtiltak. Hva som kjennetegner de offensive miljøbedriftene er tema for de øvrige artiklene i høstens konjunkturbarometer.

Om miljøundersøkelsen i SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer

• Undersøkelsen kartlegger miljø- og klimaarbeidet i et representativt utvalg bedrifter på Østlandet.

• Det ble gjennomført intervjuer av Kantar TNS i perioden mai til august 2018.

• Det kom inn svar fra 587 bedrifter i fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

• Østlandsforskning har utviklet spørsmålene i undersøkelsen og analysert resultatene.