Moderate vekstutsikter, fortsatt fall i arbeidsledigheten

Næringslivet i Innlandet forventer moderat produksjonsvekst de neste seks månedene på linje med utviklingen nasjonalt. Arbeidsledigheten i regionen har falt gjennom hele 2017.

Næringslivet i Innlandet følger nasjonale konjunkturer og rapporterer om moderat produksjonsvekst de siste tre månedene. Veksten i Innlandet har vært noe lavere enn i landet for øvrig de siste tre månedene, men bedriftenes forventninger til de neste seks månedene ligger nær nivået for landet som helhet. Det viser siste publisering fra Norges Banks regionale nettverk, som er basert på intervjuer med små og store bedrifter i august.

Det nasjonale konjunkturbildet preges av fortsatt høy boligbygging, og bedriftene innenfor bygg- og anlegg rapporterer om markert vekst. Fortsatt avtagende aktivitet blant oljeleverandørene bidrar til å dempe aktiviteten, mens hjemmemarkedsindustri og eksportindustri rapporterer om moderat vekst.

Lav og fallende ledighet

Arbeidsledigheten i regionen har gått ned gjennom hele 2017 og var ved utgangen av august 1,6 prosent i Oppland og 1,9 prosent i Hedmark. De lave ledighetstallene skyldes at Innlandet hadde en særegen positiv ledighetsutvikling i perioden fra 2013 til 2016, mens ledigheten tiltok nasjonalt. I 2017 har arbeidsmarkedene i Innlandet fulgt nasjonale trender, med fallende ledighet i første halvår. 


Lavere-arbeidsledighet_figur-290917.jpg?mtime=20170928105002#asset:1560:singleImageLarge


Lav gjeldsbyrde, men store regionale variasjoner

Hedmark og Oppland er de fylkene i landet med lavest andel av befolkningen med høy gjeldsbelastning. Siste offisielle statistikk fra 2015 viste at 12 prosent av husholdningene i Innlandet hadde en gjeldsbyrde hvor samlet gjeld utgjorde mer enn tre ganger inntekten. 

Innad i fylkene er det store variasjoner mellom gjeldsbelastningen i regionene. Det er i byområdene flest husholdninger har høy gjeldsbelastning. I Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik viser oppgavene at mellom 14 og 16 prosent av husholdningene har en gjeldsbyrde på over tre ganger inntekten. Andelen er likevel lavere enn tilsvarende andel for Norge som helhet og vesentlig lavere enn andelen i storbyene. 

Gjeldsbelastning-husholdningene_illustrasjon-290917.jpg?mtime=20170928105055#asset:1563:singleImageLarge


Usikkerhet knyttet til framtidig boligbygging

For Innlandets del vil endringer i byggeaktiviteten i østlandsområdet gi sterke konjunkturimpulser. Regionen har en omfangsrik bygg- og anleggsbransje og viktige deler av hjemmemarkedsindustrien er avhengig av leveranser til boligmarkedet.

I Innlandet har byggeaktiviteten økt de siste årene, og antall fullførte boliger lå i de første kvartalene høyt sammenlignet med aktiviteten de siste fem årene. Usikkerhet om byggeaktiviteten vil trolig vedvare, da lang planleggingshorisont i byggeprosjekter tilsier at det vil ta noe tid før byggeaktiviteten påvirkes av endret etterspørsel.