Skyer i horisonten, men store forventninger for 2019

Til tross for renteøkning, handelsuro og børskorreksjoner har både næringslivet og privatpersoner på Østlandet like stor tro på økonomien i 2019 som for 2018.

Forventningsindikatoren blant både bedrifter og privatpersoner på Østlandet er nemlig uendret fra i fjor, viser to forventningsundersøkelser som Kantar TNS har gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer. Undersøkelsene ble gjennomført i november 2018 blant representative utvalg bedrifter og privatpersoner i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Hele ni av ti forbrukere tror at økonomien i egen husstand enten blir som før eller bedre i 2019. De mest optimistiske er unge i alderen 18-29 år. Når det gjelder utsiktene for landets økonomi, mener sju av ti privatpersoner og åtte av ti bedrifter at den økonomiske situasjonen i Norge i 2019 enten blir som før eller sterkere enn i 2018.

Mangel på arbeidskraft kan virke lønnsdrivende

Bedriftene og privatpersonene på Østlandet er på bølgelengde med Norges Bank når de tror at den økonomiske situasjonen i Norge blir som før eller bedre i året som kommer.

a802684-Runar-Hauge_Hamar-2803.jpg?mtime=20180822101602#asset:2259:singleImageSmall

- Arbeidsledigheten er lav både i Norge som helhet og i Innlandet og hovedstadsområdet spesielt. I følge Norges Banks regionale nettverk er den såpass lav at enkelte næringer vil kunne få problemer med å rekruttere tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft. I seg selv vil dette kunne virke lønnsdrivende. Det er derfor ikke urealistisk å anta at en eventuell renteoppgang og generell prisvekst, vil bli spist opp av lønnsveksten. Husholdningene vil altså få bedre råd. Dette kan gi utslag i høyere konsum eller høyere investeringer, sier finansanalytiker Runar Hauge i SpareBank 1 Østlandet.

Eiendom og industri på topp

I næringslivet er forventningene størst blant bedrifter i Oslo, deretter følger Akershus, Hedmark og Oppland. Eiendom er den bransjen med høyest forventninger, tett fulgt av industri. Varehandel og privat tjenesteyting kommer på en delt tredjeplass.

- Man skulle normalt forvente at økte renteforventninger skal legge en demper på boligmarkedet. Det vil kunne bli motvirket av en høyere realinntekt (inntekt etter prisstigning). Samtidig er det fortsatt mange boliger på markedet. I sum kan vi forvente lavere boligprisvekst i perioden som kommer. Det er derfor interessant å se at nettopp bygg, anlegg og eiendom framstår som de mest framtidspositive næringene i vår region, sammen med varehandel. Dette kan ha sammenheng med privatpersoners positive framtidstro for 2019, sier Hauge.

Forventningene øker i primærnæringene

Generelt har bedriftene på Østlandet størst forventninger til omsetning, etterspørsel og lønnsomhet, mens de har lavere forventninger til bemanning og investeringer. Primærnæringene har lavest forventninger på Østlandet, som tidligere år. Mens Hedmark og Oppland er stabilt, øker forventningene i Oslo og Akershus.

a895041_Ann-Brudevoll-Tynset-5693.jpg?mtime=20181220140837#asset:2590:singleImageSmall

- Det er gledelig å se at bøndene i Oslo og Akershus har økt forventning om økonomisk vekst. Det er viktige signaler at bøndene her forventer økning i både etterspørsel og lønnsomhet neste år. Primærnæringene i dette området ligger tett på foredlingsindustrien og har nærhet til et stort marked for sine produkter. Forventningene farges positivt av et forbrukermarked med økt fokus på kortreiste kvalitetsprodukter fra norsk landbruk, sier landbruksansvarlig Ann Brudevoll i SpareBank 1 Østlandet.

Hun mener primærnæringene har et realistisk forhold til forventningene om at renta kommer til å øke i 2019.

- Bøndene på Østlandet har beina godt planta på jorda. Det er viktig for samfunnet at primærnæringene har en stabil optimisme og forventninger om økonomisk vekst. Bøndene har til alle tider tatt ansvar for å forme sin egen framtid som selvstendig næringsdrivende. Undersøkelsen bekrefter vår oppfatning om at bøndene her er preget av pågangsmot, samarbeidsevner, kreativitet og gründerånd. De forventer ytterligere effektivisering og har fokus på kompetansebygging, sier Brudevoll.

Færre bedrifter med innovasjon

Wedvik.jpg?mtime=20171106101909#asset:1802:singleImageSmall

Undersøkelsen viser også at en av fire bedrifter har gjennomført, eller har planer om å gjennomføre, ett etter flere innovasjonsprosjekter i 2018. Det er en nedgang på fire prosentpoeng. Endringene kommer til syne i de fleste bransjer bortsett fra industrien på Østlandet og eiendomsbransjen i Oslo og Akershus.

- Innovasjonsarbeid er en viktig forutsetning for at næringslivet skal opprettholde og utvikle sin konkurranseevne, og dermed sikre verdiskapingen. Samtidig som noe færre bedrifter gjennomfører innovasjonsprosjekter, viser undersøkelsen at bedriftene forventer noe høyere investeringer enn før. Kravet om innovasjon for å overleve gjelder i mange bransjer, og bedriftene bør derfor vurdere å investere i innovasjon for å ruste seg for framtida, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.