Alt om forventningsundersøkelsen for Østlandet

Hvilke forventninger har privatpersoner og bedrifter til egen og norsk økonomi? Se alt om forventningsundersøkelsen som Kantar TNS har gjort for SpareBank 1 Østlandet.

Om forventningsundersøkelsen for bedriftsmarkedet 2018

Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg bedrifter (1000 respondenter) i utvalgte bransjer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus i november 2018.

Undersøkelsen kartlegger grad av optimisme på fem nøkkelindikatorer for økonomisk utvikling. Indikatorene som måles er antall årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel.

Basert på de fem delindikatorene beregnes en overordnet forventningsindikator. Den er beregnet som en indeks basert på differansen mellom optimistiske og pessimistiske svar gitt på de fem områdene.

I tillegg kartlegges forventninger til veksten i norsk økonomi generelt og veksten på Østlandet spesielt, samt relevante bakgrunnsvariabler som benyttes som nedbrytninger.

Rapporten kartlegger også om bedriftene har gjennomført, eller har planer om å gjennomføre, innovasjonsprosjekter i løpet av 2018.

Hovedfunn blant bedrifter

 • Forventningsindikatoren blant bedriftene på Østlandet er uendret fra i fjor. Den ligger på 29 poeng av 100 mulige ved utelukkende positive svar på de ulike delindikatorene, og -100 mulige ved utelukkende negative svar.
 • Alle delindikatorer utenom investeringer er tilnærmet uendret. Investering øker fra 5 til 9 poeng.
 • Som i fjor er det relative store forskjeller mellom de fem delindikatorene. Størst forventninger er det til omsetning (45 poeng), etterspørsel (37 poeng) og lønnsomhet (33 poeng). Derimot er det lavere forventninger til bemanning (17 poeng) og investeringer (9 poeng).
 • Forventningene størst blant bedrifter i Oslo, deretter følger Akershus, Hedmark og Oppland.
 • Eiendom er den bransjen med høyest forventninger, tett fulgt av industri. Varehandel og privat tjenesteyting kommer på en delt tredjeplass. Forventningene innen bygg- og anlegg går opp fire poeng fra i fjor.

Om forventningsundersøkelsen for privatmarkedet 2018

Undersøkelsen ble gjennomført blant et representativt utvalg privatpersoner (1991 respondenter) i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus i november 2018.

Forventningsundersøkelser blant forbrukere bygger på teori om at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter. En slik undersøkelse er et robust redskap for å få et bilde av nåværende og framtidig forbrukeratferd, og gir et godt mål på antatt framtidig etterspørsel blant forbrukerne. Forventningsundersøkelser brukes som mål på økonomiens tilstand i en rekke land av myndigheter og finansielle aktører.

Forventningsindikatoren inneholder tre hovedelementer fordelt på fem delindikatorer:

1. Tiltro til personlig husstandsøkonomi (nåtid sammenlignet med tidligere, framtid sammenlignet med nåtid).

2. Synet på landets økonomiske utvikling (nåtid sammenlignet med tidligere, framtid sammenlignet med nåtid).

3. Bedømming av hvorvidt nå er et godt tidspunkt å foreta større innkjøp til husholdningen.

Basert på de fem delindikatorene beregnes en overordnet forventningsindikator. Den er beregnet som en indeks basert på differansen mellom optimistiske og pessimistiske svar gitt på de fem områdene. Også resultatene for de underliggende delindikatorene blir rapportert. I tillegg kartlegger denne rapporten vaner for handel på internett.

Hovedfunn blant privatpersoner

 • Forventningsindikatorene totalt for landet er stabilt, men det en slak nedgang for Hedmark og Oppland og en slak oppgang for Oslo og Akershus.
 • Ni av ti forbrukere på Østlandet tror økonomien i egen husstand enten blir som før eller bedre i 2019. De mest optimistiske er unge i alderen 18-29 år.
 • Når det gjelder utsiktene for landets økonomi, mener sju av ti privatpersoner at den økonomiske situasjonen i Norge i 2019 enten blir som før eller sterkere enn i 2018.
 • Totalt for Østlandet kan vi se en økende optimisme for egen økonomi, men for landets del er folk mindre optimistiske. For de som bor i Hedmark og Oppland er forventningene til landets økonomi betydelig dårligere enn for de som bor i Oslo og Akershus. Oslo og Akershus er optimistiske på vegne av landets økonomi, Hedmark og Oppland er pessimistiske.
 • Folk i Nord-Østerdalen er de mest pessimistiske på Østlandet, mens de på vestkanten av Oslo er klart mest optimistiske.
 • På Østlandet er menn er generelt mer optimistiske enn kvinner. Aldersgruppen 30-59 er mer optimistiske enn de som er yngre og eldre, og de med høyest utdanning er mest pessimistiske sammenlignet med de med lavere utdanning.
 • Jo høyere inntekt, jo mer optimistisk er østlendingene, de med lavest lønn er mest pessimistiske.