Næringsanalyse Hedmarken

Hedmarken har omtrent en dobbelt så høy andel arbeidsplasser innenfor både jordbruk og næringsmiddelindustri sammenlignet med landet som helhet.

Det er for eksempel mange arbeidsplasser ved Nortura/Gildes anlegg på Rudshøgda i Ringsaker. Avlsselskapene Geno, Norsvin og TYR har hovedkontor i Hamar og leverer høy internasjonal kvalitet på sitt avlsarbeid. I tillegg har Hedmarken en relativt sterk produksjon av innsatsvarer til bygg- og anleggssektoren. 

Forretningsmessig tjenesteyting vokser særlig i tilknytning til byområdene, noe som kan være med på å forklare at Hedmarken har en dobbelt så høy andel arbeidsplasser innenfor forsikring og pensjonsforvaltning sammenlignet med landet ellers.

Hedmarken har et variert næringsliv og miljøer med spennende vekstpotensial. Hamar Game Collective danner sammen med Høgskolen i Hedmark et av landets fremste miljøer innen spillproduksjon. Selv om miljøet enda ikke genererer så mange arbeidsplasser, er det et spennende næringsmiljø som potensielt kan utvikles til en styrkeposisjon.

Hedmarkens styrkeposisjoner fordelt på ulike næringer. Sysselsettingsandel.

11 Hedmark Andel
Forklaring: Sysselsettingsandel på Hedmarken (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).

Gjennomsnittlig årlig sysselsettingsvekst, 2008-2015

11 Hedmark Vekst
Forklaring: Sysselsettingsvekst på Hedmarken (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).

Grafene nedenfor viser endring siste år og status siste år for verdiskapning og sysselsetting på Hedmarken. Tallene vil avvike noe fra grafen ovenfor, som viser en utvikling over tid.