Næringsanalyse Gjøvikregionen

Gjøvikregionen skiller seg fra de øvrige regionene med sitt teknologiindustrimiljø. Omtrent en femdel av arbeidsplassene i motorkjøretøyindustrien i Norge befinner seg her.

I motorkjøretøyindustrien finner vi virksomheter som Plastal, Benteler og Kongsberg Automotive på Raufoss. Næringen har vokst med nesten 20 prosent de siste ti årene, noe som også er i takt med næringen på landsbasis. Delvis offentlig eide Nammo har over 700 arbeidsplasser i Gjøvikregionen og leverer høyteknologiske produkter til forsvars- og romfartsindustrien verden over.

Gjøvikregionens styrkeposisjoner fordelt på ulike næringer. Sysselsettingsandel.

13 Gjovik Andel
Forklaring: Sysselsettingsandel i Gjøvikregionen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).

Gjennomsnittlig årlig sysselsettingsvekst, 2008-2015

13 Gjovik Vekst
Forklaring: Sysselsettingsvekst i Gjøvikregionen (oransje) sammenlignet med Norge for øvrig (mørk blå) og Oslo (lys blå).


Grafene nedenfor viser endring siste år og status siste år for verdiskapning og sysselsetting i Gjøvikregionen.
Tallene vil avvike noe fra grafen ovenfor, som viser en utvikling over tid.