ANALYSE: Varehandel og reiseliv topper i sosiale medier

Norske bedrifter har Europas største tilstedeværelse i sosiale medier, kun slått av Malta. En ny analyse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer viser at bedrifter innen reiseliv og varehandel i størst grad tar i bruk sosiale medier.

En ny kartlegging på Østlandet av bedriftenes bruk av digitale verktøy, viser at svært mange har tatt i bruk sosiale medier. Hele 88 prosent av bedriftene i Akershus og 85 prosent av bedriftene i Hedmark oppgir at de bruker sosiale medier, mot 72 prosent for Norge og 47 prosent i Europa for øvrig. 

Note: Dette er sammenlignbare tall med tilnærmet sammenlignbare populasjoner.

Selger på sosiale medier

Sosiale medier gir bedrifter nye markedsføringskanaler og anledning til å ha direkte kontakt med kunder og samarbeidspartnere. Kartleggingene blant bedriftene på Østlandet viser at en svært høy andel av bedriftene benytter sosiale medier for å profilere varer og tjenester. 

Blant bedriftene som oppgir å være til stede i sosiale medier, er markedsføring av produkter og tjenester viktigste funksjon. Åtte av ti bedrifter oppgir at markedsføring av bedriften og produkter er et formål med tilstedeværelsen på sosiale medier. Omlag halvparten av bedriftene (52,7 prosent) oppgir at de innhenter tilbakemelding fra kunder, mens omlag en tredjedel (31,7 prosent) oppgir at de anvender sosiale medier til å involvere kunder i produkt- og tjenesteutvikling. 

Note: Oppgavene viser her til bedrifter i alle størrelsesgrupper, mens nasjonale og internasjonale kartlegginger i hovedsak rapporterer oppgaver for bedrifter med mer enn 10 ansatte. 

Små- og mellomstore bedrifter i tet

Kartleggingen viser at ni av ti av de minste bedriftene (10 eller færre ansatte) på Østlandet anvender sosiale medier i markedsarbeidet. Mange av småbedriftene oppgir også at de anvender sosiale medier i samarbeid med andre bedrifter, i profilering av bedriftens produkter, mens det er mindre forskjeller på andre dimensjoner.  

61 prosent vekst på fire år

Bruk av digitale verktøy i næringslivet har økt gjennom 2000-tallet, og en økende andel av bedriftene oppgir å anvende en eller flere skybaserte tjenester. Fra 2013 til 2017 har andelen av bedriftene som anvender sosiale medier økt fra 44 til 71 prosent. 

Reiseliv topper i bruk av sosiale nettverk

Sosiale medier gir bedriftene en kanal for direkte kommunikasjon med kunder. Ikke overraskende er det også næringer med mye direkte salg til forbrukere som har hyppigst bruk av sosiale nettverk. Bedriftene i reiselivsnæringen og varehandelen er mest aktive i bruk av sosiale medier.

Samtlige reiselivsbedrifter i undersøkelsen oppgir å ha en aktiv profil på sosiale nettverk. Reiselivsbedriftene er også svært aktive i bruk av sosiale medier i kontakt med kunder, og tre av fire bedrifter oppgir at sosiale medier er viktig for å innhente tilbakemeldinger fra kunder. 

OM UNDERSØKELSEN

Digitale løsninger står sentralt i de fleste bedriftenes innovasjonsprosjekter. Kartlegginger av FoU-investeringene i Norge viser at utviklingen av digitale løsninger utgjør en svært høy andel av samlede investeringer i næringslivet. Lave barrierer for å ta i bruk digitale løsninger tilsier at bedrifter utenfor sentrale strøk har gode muligheter til å utnytte løsningene for å nå større markeder.

 På oppdrag av SpareBank 1 Østlandet har Østlandsforskning kartlagt bruk av sentrale digitale teknologier blant bedrifter i østlandsfylkene Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. Undersøkelsen tar utgangspunkt i EUs felles indikatorer for digitalisering, Digital Economy and Society Index. DESI-kartleggingen gjennomføres av Eurostat og samarbeidspartnere, og danner grunnlag for sammenlignbare tall om digitalisering i Europa.

Som del av SpareBank 1 Østlandets forventningsundersøkelse er det gjennomført en representativ kartlegging for utvalgte indikatorer for digitalisering i næringslivet (business digitalization). Det ble kartlagt bedriftenes bruk av egen hjemmeside, sosiale medier og skybaserte tjenester, samt formålet med bruken av disse løsningene.

Utvalgsundersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS, og det ble innhentet informasjon fra et representativt utvalg bedrifter i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Utvalget består av i alt 993 bedrifter, og undersøkelsen ble gjennomført før jul 2017. Utvalg og vekting av populasjonen er gjennomført av Kantar TNS.

De fleste indikatorene som publiseres i DESI-undersøkelsen viser bedrifter med flere enn 10 ansatte. I denne kartleggingen har vi valgt å inkludere mindre bedrifter, men trekker ut disse i sammenligninger med nasjonale oppgaver. I figurer som sammenligner resultatene fylkesvis er det hentet ut bedrifter med 11 og flere ansatte, som sammenlignes med nasjonale populasjoner bestående av bedrifter med 10 eller flere ansatte.