Bygger klimanøytralt på hjemmebane

Færre selskaper i byggebransjen på Østlandet vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig enn for næringslivet samlet. Det klimanøytrale Ydalir-prosjektet i Elverum vil bidra til styrket miljøsatsing i eiendomssektoren.

Selskap: Elverum Tomteselskap og Ydalir
Kommune: Elverum
Navn: Odd Erling Lange
Stilling: Daglig leder
Virksomhet: Eiendomsutvikling

- Først og fremst skal vi skape et godt sted å bo for kjøperne i Ydalir, sammen med våre utbyggere og Elverum kommune. Sånn vil vi vise at miljøvennlige løsninger ikke må gå på bekostning av trivsel - et godt miljø er noe du får på kjøpet. Det tror vi også kan bidra til å inspirere hele eiendomssektoren til en enda sterkere miljøsatsing, sier daglig leder Odd Erling Lange i Elverum Tomteselskap, som står bak Ydalir-prosjektet.

Arne-Kjell.jpg?mtime=20170220110318#asset:1178:singleImageSmall

I en fersk miljøundersøkelse gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer, svarer halvparten av selskapene i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen på Østlandet at de vurderer miljø- og klimaarbeid som strategisk viktig. Det er lavest blant seks sektorer. Tilsvarende tall for samlet næringsliv er 58,6 prosent.

- Dette er positive tall. Undersøkelsen viser at næringslivet i vår region er omstillingsdyktig og tar miljø- og klimaspørsmål på alvor. Det er gledelig at mange bedrifter er framtidsretta og godt i gang med å utarbeide strategier og tiltak på dette viktige området, sier Arne Kjell Dyrstad (bildet til høyre), regionbanksjef for bedriftsmarked i Østerdalen i SpareBank 1 Østlandet.

587 bedrifter i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland har deltatt i den brede undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar TNS og Østlandsforskning for SpareBank 1 Østlandet.

30 prosent av alle klimautslipp

Eiendoms- og byggsektoren er en av de viktigste næringene som er kartlagt i undersøkelsen. FNs klimapanel har anslått at byggesektoren produserer rundt 30 prosent av de totale globale klimautslippene, og forbruker om lag 40 prosent av den globale energien. I Elverum vil Ydalir være en del av løsningen på bygg- og eiendomsbransjens klimautfordringer.

- Elverum Tomteselskap har bidratt til utvikling av Elverum siden 1965, og eies av Elverum kommune. Både tomteselskapet og kommunen ønsker å dreie utviklingen i en mer miljøvennlig retning - både for kommende generasjoner og regional utvikling av kompetanse. Elverum ønsker å være et godt sted å bo, vi ønsker å ha relevant kompetanse lokalt og vi ønsker å ta i bruk gode, lokale ressurser som for eksempel tre, sier Lange.

Ydalir Iv
TAR FORM: Infrastrukturen kommer på plass ved den miljøvennlige bydelen Ydalir i Elverum.

Klima utløser innovasjon

32,4 prosent av bedriftene svarer at klimaendringer, eller forventninger om klimaendringer, har bidratt til innovasjon i egen bedrift. Eiendomssektoren ligger over gjennomsnittet, mens bygg- og anlegg ligger under, viser tall brutt ned på de respektive sektorene. Innen gjennomførte miljøtiltak er det særlig to områder hvor bygg- anlegg og eiendomsbransjen samlet ligger i front. 56 prosent oppgir å ha redusert avfall fra produksjonen, mot 36 prosent for øvrig næringsliv, og 39 prosent har gjort miljøtiltak innen utvikling og bruk av fornybar energi, mot 24 prosent for øvrig næringsliv.

Nasjonalt pilotprosjekt

Elverum Tomteselskap og Ydalir-prosjektet er et av eiendomsselskapene hvor klimaendringer har utløst innovasjon. En ny barneskole og barnehage skal stå klar til skolestart neste år, og det skal bygges idrettshall og mellom 800 og 1000 boliger. Utslipp av skadelige klimagasser skal minimeres, og grønn energi skal produseres, ved for eksempel solenergi. Målet er at disse møtes i et nullpunkt i løpet av byggenes levetid slik at Ydalir blir en Norges aller første klimanøytrale bydeler.

- Elverum Tomteselskap er partner i det nasjonale forskningssenteret Zero Emission Neighbourhood og bygger Ydalir som et pilotprosjekt i denne forskningen. Tomteselskapet har bestemt spillereglene for bygging i Ydalir, og binder utbyggere til krav og muligheter for mer miljøvennlig utvikling når de selger sine arealer videre, sier Lange.

Lokale selskaper viser veg

Ydalir Eiendom har allerede lagt ut sitt område «Muspelheim» for salg. Dette feltet består av 9 eneboligtomter og tomteområder for småhusbebyggelse – ca 50 enheter. Åmot-selskapet R-byggetjenester og Nordbolig er nå i gang med sine reguleringsplaner hvor det i første omgang planlegges bygging av til sammen ca 90 boenheter.

- Det er gledelig å se at mange lokale utbyggere vil være med på å utvikle bydelen Ydalir. Sånn lærer de morgendagens byggemetoder da erfaringer fra denne forskningen etter hvert vil tas inn i nye statlige byggekrav. Vi skal levere erfaringer fra Ydalir til nasjonal forskning, som også er langt framme i verdenssammenheng, sier Lange.

Ydalir Ii
INSPEKSJON: Daglig leder Odd Erling Lange i Elverum Tomteselskap sjekker at alt går etter planen ved Ydalir-området.

Om miljøundersøkelsen gjort for SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer

• Undersøkelsen kartlegger miljø- og klimaarbeidet i et representativt utvalg bedrifter på Østlandet.

• Det ble gjennomført intervjuer av Kantar TNS i perioden mai til august 2018.

• Det kom inn svar fra 587 bedrifter i fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

• Østlandsforskning har utviklet spørsmålene i undersøkelsen og analysert resultatene.

Elverum har lavest klimautslipp

Elverum har lavest klimagassutslipp per innbygger blant kommunene i Sør-Østerdal. I diagrammet nedenfor framkommer de direkte lokale utslippene som alle må bidra til å kutte for å realisere det internasjonale togradersmålet for å unngå irreversible og farlige klimaendringer. Målet er definert som global gjennomsnittstemperatur over pre-industriell temperatur, det vil si global temperatur ved midten av 1800-tallet. Togradersmålet skal nås med god margin ifølge Parisavtalen, som forplikter Norge til kraftige kutt i klimautslipp.

Merk at de kommunefordelte utslippene kun inkluderer direkte utslipp. Indirekte utslipp fra materialer til husbygging vil eksempelvis ikke telles med der huset bygges, men kun der materialene produseres. Veitrafikk utgjør en stor andel av de kommunefordelte utslippene, fordi dette regnes som direkte utslipp. De kommunale utslippene fra veitrafikk inkluderer også gjennomgangstrafikk. Stor-Elvdal har for eksempel landets sjuende høyeste klimagassutslipp per innbygger fra veitrafikk, fordi den langstrakte kommunen har mye gjennomgangstrafikk på riksvei 3.

Hva er inkludert i klimagasstatistikken for kommuner?

De kommunefordelte utslippstallene som er beregnet i denne klimagasstatistikken omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens grenser.

Eksempelvis vil utslipp fra avfallsbehandling eller renseanlegg tilfalle kommunene der anleggene er lokalisert, ikke til befolkningen eller bedriftene som genererer avfallet eller avløpsvannet.

CO2-ekvivalenter brukes som måleenhet for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren.

Statistikken er basert på en omfattende metode med usikkerhetsmomenter som er detaljert beskrevet i et metodedokument. Miljødirektoratet utarbeider statistikken i samarbeid med KS og SSB.

Statistikken er brutt ned på ni sektorer hvorav:

1. Annen mobil forbrenning omfatter klimagassutslipp fra bruk av avgiftsfri diesel i motorredskaper i blant annet jordbruk, skogbruk, forsvar, bygg og anlegg. Utslipp fra traktorer og anleggsmaskiner er de største utslippskildene.

2. Industri, olje og gass omfatter klimagassutslipp fra olje- og gassutvinning, industri og bergverk.

3. Veitrafikk gir generelt høyt klimagassutslipp i kommuner med store gjennomfartsårer. Siden trafikktellinger ikke skiller på drivstofftype, er det ikke korrigert for elbiler.

4. Avfall og avløp beskriver utslipp av klimagassen metangass fra deponier, utslipp fra biologisk behandling av avfall, samt utslipp fra avløp og avløpsrensing.

5. Jordbruk er summen av klimagassutslipp fra de tre utslippskildene: 1. fordøyelsesprosesser hos husdyr. 2. gjødselhåndtering. 3. jordbruksarealer. Utslippene er knyttet til biologiske prosesser i husdyrene, gjødsla og dyrkingsjorda som fører til dannelse av klimagassene metan og lystgass.

6. Luftfart inkluderer klimagassutslipp fra avgangs- og ankomstfasen for fly og helikoptre som lander eller tar av fra flyplasser i respektive kommuner.

7. Energiforsyning omfatter klimagassutslipp fra avfallsforbrenning, fjernvarme unntatt avfallsforbrenning, og elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning. Utslippene forårsakes i hovedsak av forbrenning av avfall og ulike petroleumsprodukter.

8. Oppvarming omfatter klimagassutslipp fra oppvarming av næringsbygg og husholdninger. Utslippene forårsakes i hovedsak av forbrenning av ulike petroleumsprodukter.

9. Sjøfart omfatter klimagassutslippene fra all sjøfart i kommunen inkludert utslipp fra både innenriks, utenriks og gjennomfartstrafikk.