Bedriftene forventer bedre tider i 2017

HAMAR: Industri og reiseliv er de mest optimistiske bransjene i Hedmark og Oppland. Det viser forventningsundersøkelsen utført av TNS Gallup for Sparebanken Hedmark.

Forventningsundersøkelsen for 2017 er gjort blant 500 bedrifter i Hedmark og Oppland. Undersøkelsen viser at at bedriftene er mer optimistiske ved inngangen av 2017 enn de var ved inngangen av 2016. 

Bedriftene forventer neste år økt omsetning, etterspørsel og lønnsomhet uten å øke investeringene mye. Størst forventninger er det til omsetning (43 prosent) og etterspørsel (40 prosent). Lavest forventninger er det til investeringer (3 prosent). 

Høyest forventning er det blant reiselivsbedrifter, mens industrien har størst økning fra i fjor. Eiendom er den eneste bransjen som forventer en nedgang i den økonomiske utviklingen for 2017.

Forventningsindikator og delindikatorer

Figur 1
Forventningsindikatoren beregnes på bakgrunn av fem elementer: Bedriftenes syn på antall ansatte årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel i 2017. Delindikatorene regnes ut ved å ta differansen mellom optimistiske og pessimistiske svar på de fem spørsmålene. Forventningsindikatoren er gjennomsnittet av delindikatorene.

Størst forventninger er det til omsetning (43 prosent) og etterspørsel (40 prosent). Lavest forventninger er det til investeringer (3 prosent). 

Høyest forventning er det blant reiselivsbedrifter, mens industrien har størst økning fra i fjor. Eiendom er den eneste bransjen som forventer en nedgang i den økonomiske utviklingen for 2017.

Forventningsindikator i undergrupper

Forventningsindikator I Undergrupper
*) Inkludert bergverk/utvinning/el./gass/damp/VA/renovasjon **) NB! Lav base! (n=30) ***) Transport og lagring/informasjon og kommunikasjon/finansierings- og forsikringsvirksomhet/faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting/forretningsmessig tjenesteyting/kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter/annen tjenesteyting.

Grunn til optimisme

Figuren over viser at det er størst forventninger blant reiselivsbedriftene, noe som gleder direktør for bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark, Hans Olav Wedvik.

- Vi har sett et gledelig oppsving i reiselivet i Innlandet i 2016, og næringa har grunn til å være optimistisk med tanke på neste år. Den svake norske krona gjør det mer attraktivt for utlendinger å feriere i Norge, forteller Wedvik.

- Kronekursen bidrar også til at eksportbedriftene nå har sterkere konkurransekraft, så det er ikke uten grunn at nettopp eksportbedrifter har høye forventninger til 2017, sier Wedvik.

Stor forventningsvekst i primærnæringene

Primærnæringene opplever en relativt kraftig vekst i forventningene, men har likevel lavest forventninger av alle bransjene.

- Det er positivt at forventningene øker i primærnæringen. Det kan skyldes at det er en økende bevissthet i markedet rundt hva vi spiser og hvordan det produseres. Denne utviklinga vil nok vedvare framover, sier Wedvik.

Små fylkesvise forskjeller

Forventningene er størst i bedrifter med 6–10 millioner kroner i omsetning. Bedrifter som eksporterer har høyere forventninger til 2017 enn bedrifter som ikke eksporterer. Men forventningsindikatoren øker for begge grupper. 

Det er relativt små forskjeller på tvers av fylkene, men bedriftene i Hedmark har noe høyere forventninger til det kommende året enn bedriftene i Oppland. Dette er motsatt av de to foregående årene.

2 av 10 vil gjennomføre innovasjonsprosjekter i 2016

78 prosent svarer at de verken har gjennomført, eller har planer om å gjennomføre, innovasjonsprosjekter i løpet av 2016. Færrest innovasjonsprosjekter er det innen bygg og anlegg. Her svarer 89 prosent "nei" på spørsmål om de har planer om å gjennomføre innovasjonsprosjekter i år. Industri og reiseliv (begge 27 prosent) er de to bransjene som i størst grad har gjennomført, eller har planer om å gjennomføre, innovasjonsprosjekter i år. 

Prosessinnovasjon (63 prosent) dominerer foran markedsinnovasjon (31 prosent) og produktinnovasjon (25 prosent) blant dem som gjennomfører innovasjonsprosjekter. I de fleste innovasjonsprosjektene (27 prosent) er det investert over én million kroner. I 19 prosent av prosjektene er beløpet mellom 200.000 og 600.000 kroner, mens i 22 prosent av prosjektene er det investert under 200.000 kroner. 

Innovasjon. Har din bedrift gjennomført, eller har dere planer om å gjennomføre, ett eller flere innovasjonsprosjekter i 2016?

Innovasjon
*) Inkludert bergverk/utvinning/el./gass/damp/VA/renovasjon **) NB! Lav base! (n=30) ***) Transport og lagring/informasjon og kommunikasjon/finansierings- og forsikringsvirksomhet/faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting/forretningsmessig tjenesteyting/kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter/annen tjenesteyting

Folk flest ser litt lysere på økonomien

Blant befolkningen viser undersøkelsen at folk i Hedmark og Oppland er noe mer optimistiske nå enn for ett år siden. 

Folk i Innlandet tror på en bedring i økonomien for landet generelt, men har større tro på egen økonomi enn til landets. 10 prosent mener landets økonomi generelt er bedre enn den var for ett år siden. 48 prosent mener den har blitt dårligere, mens 31 svarer ingen forskjell. 

Likt med resultatene fra 2014 og 2015, synes innbyggerne i innlandsfylkene å være noe mer nøkterne til egen økonomi enn gjennomsnittsnordmannen.

- Landets økonomi ser noe lysere ut enn for ett år tilbake. Det er noe av årsaken til at folk flest er mer optimister igjen. At ungdom og unge voksne i Innlandet er de mest optimistiske, er veldig godt å se. Det trenger vi, for det er de som skal bygge og bo her i framtida, sier Kari Elise Gisnås, direktør for personmarked i Sparebanken Hedmark.

26 prosent av de spurte svarer at økonomien i husstanden er bedre nå, sammenlignet med for ett år siden. 61 prosent svarer at det ikke er noen forskjell, mens 13 prosent svarer at økonomien i husstanden har blitt dårligere. 

Egen økonomi sammenlignet med siste år. Vil du si at økonomien i din husstand er bedre eller dårligere enn for ett år siden, eller er det ingen forskjell?

Egen Okonomi Sammenlignet Med Siste Ar

Størst optimisme i Lillehammer-regionen

Bryter vi ned på regioner, er Lillehammerregionen den eneste i Innlandet med større optimisme enn pessimisme. Folk i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen har minst tro på de økonomiske framtidsutsiktene.

Ser vi på alder, finner vi de mest optimistiske i aldersgruppa 18–29 år. Her er det forventninger til egen økonomi som trekker opp.  De minst optimistiske er i gruppa over 60 år. I denne aldersgruppa er det synet på landets økonomi som trekker ned. 

De som tjener mest ser lysest på framtida

Menn er noe mer optimistiske til den økonomiske utviklinga enn kvinner. Dette har snudd siden 2015. I likhet med i 2014 ser vi i 2016 en sammenheng mellom husstandsinntekt og grad av optimisme. De som tjener mest er mest optimistiske.

Forventningsundersøkelsen ble gjennomført blant 500 bedrifter og 1000 privatpersoner i Hedmark og Oppland i august 2016 av TNS Gallup for Sparebanken Hedmark.

Netthandel er populært

For privatmarkedet viser undersøkelsen også at netthandel er populært. 40 prosent har planer om å kjøpe varer eller tjenester over Internett i løpet av de neste seks månedene. Enda flere (46 prosent) har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over Internett i løpet av de siste fire ukene. De mest populære gjenstandene er klær/sko (28 prosent), reise/ferie (10 prosent) og sportsutstyr (7 prosent). 34 prosent svarer «annet» på dette spørsmålet.

Personer i alderen 18-32 år foretrekker i størst grad netthandel, og menn (43 prosent) har i litt større grad enn kvinner (38 prosent) planer om å kjøpe varer eller tjenester over Internett i løpet av det neste halvåret. 

Handel på nettet. I forhold til handel på Internett, hvilke av følgende utsagn passer til deg?

Handel