Bedriftene forventer mer lønnsomhet i 2018

Næringslivet i Hedmark og Oppland forventer økt lønnsomhet, men vil ikke øke bemanning og investeringer mye. Blant forbrukerne svarer åtte av ti i Hedmark og Oppland at de tror husstandens økonomi enten blir bedre eller som før det kommende året.

Opplysningene går fram av en fersk forventningsundersøkelse som Kantar TNS har utført på vegne av SpareBank 1 Østlandet. Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg bedrifter og privatpersoner i slutten av november.

Forventningsindikatoren blant bedrifter i Hedmark og Oppland har gått ned med et lite poeng fra i fjor. Det betyr at bedriftene har omtrent like forventninger til 2018 som de hadde til 2017. Blant større bedrifter i Innlandet med en årlig omsetning på over 50 millioner kroner har forventningene til både omsetning, lønnsomhet og etterspørsel økt.

3272-9351-web.jpg?mtime=20171221100743#asset:2054:singleImageSmall

- Vi har sett en sterk omsetningsvekst i næringslivet i Hedmark og Oppland de siste fem årene. Dette gjelder særlig de store, etablerte bedriftene. Sterk omsetningsvekst kombinert med solid lønnsomhet gjør at de store bedriftene bidrar til å løfte samlet omsetning i næringslivet. Derfor er det er positivt å se at «bedriftslokomotivene» ser lyst på framtida, sier konsernsjef Richard Heiberg (bildet til høyre) i SpareBank 1 Østlandet.

Les også:

Forventningsindikator og delindikatorer for bedrifter på Østlandet (grønn), Oppland og Hedmark (mørk blå), Oslo og Akershus (lys blå)

Forventningsindukator 1

​Forklaring til forventningsindikatoren

Det er 100 mulige poeng ved utelukkende positive svar på de ulike delindikatorene og -100 mulige ved utelukkende negative svar. Forventningsindikatoren beregnes på bakgrunn av fem elementer: Bedriftenes syn på antall ansatte årsverk, omsetning, lønnsomhet, investeringer og etterspørsel i 2018. Delindikatorene regnes ut ved å ta differansen mellom optimistiske og pessimistiske svar på de fem spørsmålene. Forventningsindikatoren er gjennomsnittet av delindikatorene.

Forventningsindikator i næringer på Østlandet (grønn), Oppland og Hedmark (mørk blå), Oslo og Akershus (lys blå)

Forventningsindikator Naeringer

*) Inkludert Bergverk/Utvinning/El./Gass/Damp/VA/Renovasjon
**) NB! Lav base! (Oslo & Akershus n=21)
***) Transport og lagring/Informasjon og kommunikasjon/Finansierings-og forsikringsvirksomhet/Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting/Forretningsmessig tjenesteyting/Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter/Annen tjenesteyting

Optimistiske eksportbedrifter

Bedrifter som eksporterer har økte forventninger til økonomien neste år. Eksportbedrifter i Hedmark og Oppland har dobbelt så høye forventninger som bedrifter som ikke eksporterer.

- Lave renter kombinert med en vedvarende svak norske krone bidrar til at eksportbedriftene har sterkere konkurransekraft. Derfor er det ikke overraskende at eksportbedriftene i år som i fjor har høye forventninger til økonomien det kommende året, sier Heiberg.

Forventningene varierer noe mellom bransjene. Reiseliv, privat tjenesteyting, eiendom og industri har høyest forventninger, mens primærnæringen har lavest forventninger.

Samarbeid om innovasjon

24 prosent av bedriftene svarer at de har gjort eller har planer om å gjennomføre innovasjonsprosjekter i nærmeste framtid. Andelen er høyest blant bedrifter med flere enn 50 ansatte, samt blant de med en årlig omsetning over 100 millioner kroner. I 2017 er det gjennomført flest produktinnovasjoner (57 prosent). Andelen prosessinnovasjoner og investeringer over én million kroner har også økt betydelig.

Les også:

Folk flest tror på stabil eller bedret økonomi i 2018

I en egen undersøkelse blant forbrukere svarer åtte av ti i Hedmark og Oppland at de tror husstandens økonomi enten blir bedre eller som før det kommende året. På spørsmål om økonomien i husstanden er bedre eller dårligere nå enn for ett år siden, sier seks av ti at det ikke er noen forskjell.

Sammenlignet med resten av landet skiller oppfatningen av landets økonomi neste år seg ut. Forbrukere i Oppland og Hedmark er mer pessimistiske til landets økonomi i 2018 enn resten av befolkningen. Men forbrukerne i Innlandet ser likevel mer optimistisk på Norges økonomi i 2018 enn de gjorde de to foregående årene.

- Det er svært gledelig å se at optimismen i befolkningen i Hedmark og Oppland øker, sier Heiberg. Det er bare i Nord-Østerdal de har et noe mindre optimistisk syn på økonomien. - Dette kan ha sammenheng med befolkningsnedgang og den økende sentraliseringen regionen har opplevd de siste årene, sier Heiberg.

De yngste er mest optimistiske

Forbrukerne i Hedmark og Oppland er noe mer nøkterne i synet på egen økonomi for neste år enn gjennomsnittsnordmannen. Det er som tidligere en tydelig sammenheng mellom alder og grad av optimisme. De som er mest optimistiske i forhold til egen økonomi er aldersgruppen 18-29 år, mens de minst optimistiske er i gruppen over 60 år.

Som tidligere er det forventninger til egen økonomi kommende år som trekker forventningsindikatoren opp i aldersgruppen 18-29 år, mens synet på landets økonomi kommende år trekker forventningsindikatoren ned i aldersgruppen over 60 år. Husstander med samlet inntekt fra 1 million kroner og oppover er mest optimistiske med tanke på egen økonomi kommende år.

Om undersøkelsen

Forventningsundersøkelsen er utført av Kantar TNS for SpareBank 1 Østlandet. Undersøkelsen kartlegger:

1) Graden av optimisme blant bedrifter.
2) Folks tiltro til egen husholdnings- og landets økonomiske utsikter.

Et representativt utvalg på 1000 bedrifter og om lag 2000 forbrukere i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus ble intervjuet i slutten av november.

SpareBank 1 Østlandets konjunkturbarometer

Konjunkturbarometeret er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret skal bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner. Barometerets nettsider oppdateres med aktuelt innhold gjennom hele året.